245.000 ευρώ για κατασκευή και βελτίωση έργων οδοποιίας. Δείτε σε ποια σημεία θα γίνουν παρεμβάσεις

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “κατασκευή και βελτίωση έργων οδοποιίας”, προϋπ/σμού 245.323,93 €

Share

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο αφορά τις εξης παρεμβάσεις:

Παραμυθιά

Οδός έναντι κλειστού Γυμναστηρίου (πλησίον οικίας Μπίνα): Στον ήδη τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 150μ. και μέγιστου πλάτους 4,0μ., θαγίνουν εργασίες καθαρισμού και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους. Το ελάχιστο πάχος της στρώσης θα είναι 5,00 εκατοστά.

Πλησίον οικίας Ζιάγκα: Σε τμήμα δρόμου 100μ., αρχικά θα καθαιρεθούν περίπου 40τ.μ. άοπλου σκυροδέματος που έχουν υποστεί καταστροφή και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,30μ. και μέσο πλάτος 3,00μ. για τηνδιαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με κοκκώδες υλικό λατομείου σε πάχος020μ. Κατά την διάστρωση θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις, σύμφωνα με τις οδηγίεςτις υπηρεσίας επίβλεψης. Τέλος, θα γίνει σκυροδέτηση με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το μέσο πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ. Κατά τηδιάστρωση του σκυροδέματος θα διαμορφωθεί μικρή τριγωνική τάφρος για τηναπορροή των υδάτων.

Τ.Κ. Αμπελιάς

Σε τμήμα δρόμου εντός του οικισμού, προς οικία Ανδρέου θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 50μ. και πλάτος 4,50μ. Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής επιχώματος καιπροετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση.Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή, και σύμφωνα μετις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις για νααπορρέουν τα όμβρια ύδατα

Τ.Κ. Καρυωτίου

Σε τμήματα δρόμου προς Άνω Καρυώτι συνολικού μήκους 100μ. θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.Τ.Κ. Ξηρολόφου

Σε δύο τμήματα δρόμου μήκους 90μ. και 90μ. έκαστο (πλησίον οικίας Ζήκου και οικίας Σπύρου), θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο μεδομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχοςτης στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Νεοχωρίου

Στον οικισμό Νεράϊδας της Τ.Κ. Νεοχωρίου θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου προςτην οικία Β. Πανταζή που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή-αποξήλωση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 50μ. και πλάτος 4,0μ. περίπου. Θα ακολουθήσουν εργασίες προετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση.

Τ.Κ. Καλλιθέας

Σε τμήμα δρόμου μήκους 30μ. πλησίον οικίας ιερέα Δονάτου, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και μέσο πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφουςκαι θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα δρόμου μήκους 40μ. πλησίον οικίας Πρίτση θα πραγματοποιηθεί εκσκαφήσε πάχος 0,10μ. και πλάτος 5,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θαδιαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Παγκρατίου

Στην Τ.Κ. Παγκρατίου σε τμήμα δρόμου μήκους 200μ. προς Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών

Στην Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών σε τμήμα δρόμου μήκους 100μ. προς Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου(θέση Γούρα Αποστόλη), θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό.Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώςοπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ.ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Ψάκκας

Στην Τ.Κ. Ψάκκας σε αγροτικό δρόμο προς θέση ‘Κεραίες-Νούνεσι’’ τμηματικά και σεσυνολικό μήκος 100μ. θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό.Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώςοπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ.ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Χρυσαυγής

Στην Τ.Κ. Χρυσαυγής σε τμήμα αγροτικού δρόμου μήκους 200μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Προδρομίου

Στη θέση από παλιό Δημοτικό Σχολείο προς οικίες Σιώζου Ανδρέα και ΣιώζουΒασίλειου, σε συνολικό μήκος δρόμου 200μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θαανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Στο δρόμο προς οικία Παναγιώτου Ελευθερίας, αρχικά θα γίνει εξομάλυνσηυπάρχουσας αχυβάδας με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, και σεπαρακείμενο τμήμα δρόμου μήκους 50,00μ. θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θαανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Αγίας Κυριακής

Στη θέση προς κατοικίες Κάτσου και Βέρμπη Μιχαήλ, σε συνολικό μήκος δρόμου100μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για τηνδιαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο μεδομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχοςτης στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Πετροβίτσας

Στη θέση προς Άγιο Ιωάννη, τμηματικά και σε συνολικό μήκος δρόμου 100μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Πλακωτής

Στον αγροτικό δρόμο προς Μπολιάνα, τμηματικά και σε συνολικό μήκος 125μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Κουκουλιών

Στον δρόμο προς οικίες Παπαϊωάννου Αθανάσιου, Παπαμιχαήλ Αλέξανδρου καιΠαππά Αθανάσιου, σε μήκος 100μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ.και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Φροσύνης

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου προς Άγιο Μηνά, σε μήκος 62μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου προς Άγιο Σωτήριο, σε μήκος 20μ., θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θαδιαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου στη θέση ΚΟΡΤΟΣ, σε μήκος 20μ., θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Γκρίκας

Στη θέση μπροστά από τον Άγιο Δονάτο Γκρίκας, θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 40μ.και πλάτος 5,00μ. και καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος σε μήκος 40μ. και πλάτος2,0μ. περίπου. Θα ακολουθήσουν εργασίες προετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνειασφαλτόστρωση.

Τ.Κ. Χόικας

Σε δρόμο εντός του οικισμού, θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 80μ. και πλάτος 4,00μ.Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής επιχώματος και προετοιμασίας της οδού καιτέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγήρήξης των οπτικών ινών που διέρχονται από το σημείο.

In this article

Join the Conversation