3 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών στον δήμο Σουλίου

Οι θέσεις.

Share

Την πρόσληψη δύο (2) Εργατών ΥΕ16 Eργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων και ενός ( 1 )ΔΕ 28 Χειριστή Τσάπας JCB, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του N. 2738/99 και του άρθρου 206 του N. 3584/2007 για κάλυψη αναγκών καθαριότητας του δήμου Σουλίου, αποφάσησε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο.

Οι ανωτέρω θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ του δήμου (άρθρο 22 ΦΕΚ.1951/β ́/15-06-2012).Β.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους Κ.Α. 20-6041 & 20-6054.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του δήμου, οικ. έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Σουλίου

Η προκήρυξη αναμένεται στο άμεσο προσεχες διαστημα

In this article

Join the Conversation