Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με “Προϋπολογισμό” στο μενού, την Δευτέρα. Δείτε όλα τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με μοναδικό θέμα την Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2017. Θα...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με μοναδικό θέμα την Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2017. Θα ακολουθήσει στις 19:30, νέο δημοτικο συμβούλιο με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ. 52/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: *Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2017*.-

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου , οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή πίστωσης 33.164,41 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020. ΘΕΜΑ 6ο: Δράση ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού, στο Δήμο Σουλίου και έγκριση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στην πρόσκληση 14.6i.26-27.1, ΟΠΣ:1465 στο ΕΠ « Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονα προτεραιότητας 14:Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή ης Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων ( Ταμείο Συνοχής), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο: « Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Τροποποίησης συμφωνητικού συνεργασίας (σύμπραξη) με την αστική μη κερδοσκοπική Κοινωνία Τρίτων ( κοινωνία 3/3) για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: “ Δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 10ο: α)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & β) χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ» Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ *.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!