Καθαρισμοί ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας σε Καρβουνάρι, Σούλι, 5 Εκκλησιές, Πλακωτή, Ποταμιά, Ξηρολόφο, Σκάνδαλο & Γαρδίκι

Η εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων και το εξής σχετικό με την Παραμυθιά:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την Π.Ε Θεσπρωτίας για:

  • καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή Καρβουνάρι- Κάμπος Παραμυθιάς στο Δήμο Σουλίου,
  • καθαρισμούς ρεμάτων καιαποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Σούλι (ρείθρα υδροσυλλογής),
  • αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου προς Πέντε Εκκλησιές και Πλακωτή απόκαταπτώσεις -κατολισθήσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης,
  • καθαρισμούς ρεμάτων από φερτά υλικά -πλατάνια κλπ. στις περιοχές Ποταμιάς – Ξηρολόφου – Σκανδάλου – Γαρδικίου Δήμου Σουλίου για αποφυγήπλημμυρικών φαινομένων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!