Δια περιφοράς συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη στις 12:00

Share

Έχοντας υπόψη:
1.- Την παραγ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης ΚΟΡΩΝΟΙΟΎ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
2.- Την παρ. 5 του άρθρου 167 του Καλλικράτη ( ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παραγ. 1 και την παραγ. 2 αντιστοίχως του αρθ. 184 του ν. 4635/2019,
3.- Το μέτρο της απαγόρευσης συνάθροισης των πολιτών

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική Συνεδρίαση– δια περιφοράς- την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00 για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2o: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002182 ΤΟΥ Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ( ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΚΟΜΗ).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ’ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και έγκριση κανονισμού λειτουργίας .( Αριθμ. 6/2020 αποφ. Ε.Π.Ζ) .

ΘΕΜΑ 4o: Περί απαλλαγής τελών κοινόχρηστων χώρων ( πλατειών – πεζοδρομίων) για το 2020 .

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός τέλους χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων ( 38/2020 Α. Ο.Ε ).

ΘΕΜΑ 6o: Διατύπωση γνώμης επί αιτήσεως κ. Καπέτση Παύλου ( Αριθμ. 2/2020 αποφ.. Ε.Π.Ζ) .

ΘΕΜΑ 7o: Α΄ Κατανομή πιστώσεως 32.840,00 € έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών».

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Σουλίου ( Αριθμ. 5/2020 αποφ.. Ε.Π.Ζ) .

ΘΕΜΑ 9o: Ανάκληση παραχώρησης και πρόωρης λύσης σύμβασης χρησιδανείου.

ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή ή μη της υπ΄ αριθμ. 2391/3/3/2020 αίτησης περί λύσης σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου.

ΘΕΜΑ 11o: Δακοκτονία 2020.

ΘΕΜΑ 12o: Εκμίσθωη αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 13o: Περί τοποθέτησης προτομών στον ιστορικό χώρο Σουλίου.

ΘΕΜΑ 14o: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ, που λειτουργούν στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου ( 12/2020 απόφαση του Δ.Σ ΑΡΩΓΗ*).

ΘΕΜΑ 15o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 16o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: * ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

In this article

Join the Conversation