Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων διαγωνισμού : « Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπόν οχημάτων αποκομιδής μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια απορριμματοφόρου)» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Συγκρότηση επιτροπών.
  2. Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων διαγωνισμού : «Βελτιώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου».
  3. Έγκριση – Yποβολή πρότασης και λήψης απόφασης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας « * Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία Περιβάλλοντος* με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων έργου/ή και Συνοδευτικού εξοπλισμού».
  4. Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων διαγωνισμού : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/ή και Συνοδευτικού εξοπλισμού» – Συγκρότηση επιτροπών.
  5. Σύνταξη έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020.
  6. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
  7. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων.

In this article

Join the Conversation