Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης για το τεχνικό πρόγραμμα

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

Share

Συνεδριάζει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail: [email protected] ή μέσω  ΦΑΞ : 2666360118) η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Σουλίου στις  08 Δεκεμβρίου ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 12.00  έως 14.00,  για διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα έργων  του Δήμου  Σουλίου οικ. έτους 2021».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί δια περιφοράς την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( Τετάρτη 09 /12/2020 και ίδια  ώρα 12.00 έως 14.00 ), οπότε θεωρείται   σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010  όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)In this article

Join the Conversation