Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 09:00

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 28 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00′, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Σύνταξη Έκθεσης Λ’ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91449) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 3. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 54/2021 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Σουλίου ,περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Α/Σ: 87788)» και ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
 4. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου, ΤΜΗΜΑ Β: Ημιφορτηγό – Ημικάμπινο», του διαγωνισμού με Λ/Σ 96918,1.
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου, ΤΜΗΜΑ Γ: Αλατοδιανομέας», του διαγωνισμού με Λ/Σ 96924,1.
  Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπ/σμού και ΟΠΔ οικ. έτους 2021.
 9. Περί διαγραφής χρεών.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!