Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει το πρωί της Παρασκευής

Share

Αύριο Παρασκευή και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour – Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
  • Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 225/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για βεβαίωση (ταχογράφου) υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
In this article

Join the Conversation