Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα 15 θέματα

Την Τρίτη στις 09.00

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 20 Ιουλίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
 2. Σύνταξη Έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
 3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
 4. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας και Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ενίσχυση –Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα ».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ [ΟΙΚ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ]*».
 8. Ετήσιος Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2022.
 9. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Δ.Ε Αχέροντα .
 11. Περί διαγραφής ή μη οφειλών .
 12. Αποδοχή δωρεάς.
 13. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγ/τσας (Αγωγή Β. Φ) .
 14. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας (σχ. η από 11.7.2021 έκθεση αυτοψίας τηςΤεχνικής Υπηρεσίας).
 15. Aνάκληση της αριθ. 133/2021 απόφασης της Ο.Ε .
In this article

Join the Conversation