6 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον δήμο Σουλίου. Από σήμερα οι αιτήσεις

Για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας

Share

Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (2 μήνες) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας, ανακοίνωσε ο δήμος Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • 5 θέσεις ΥΕ εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων
  • 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, από 21 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 01 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα (πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.).

In this article

Join the Conversation