Διαγωνισμός για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.

Προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εργασία Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 6.094.992,50 € συμπεριλαμβανομένου του...

α) στα τελευταία πέντε έτη (ήτοι στη χρονική περίοδο 2009-2013) θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον τρεις συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, για διάστημα κατ’ ελάχιστον δύο συνεχών ετών σε ΧΥΤΑ η ΧΥΤΥ δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 36.000 τν/έτος και χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500.000 m3 σε μια τουλάχιστον σύμβαση. Επισημαίνεται ότι στην προσμετρώμενη εμπειρία δε λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων. Σε περίπτωση Κ/Ξ η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να υπάρχει από τουλάχιστον ένα μέλος της Κ/Ξ, το οποίο θα είναι και το κύριο μέλος της ( ως κύριο μέλος ορίζεται το μέλος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50 %). Σε περίπτωση που η αναμενόμενη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας σύμβαση, έχει εκτελεστεί σε Κ/Ξ με άλλα νομικά πρόσωπα, τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τουλάχιστον 50%.

β) Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και πιστοποιητικό OSHAS 18001 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών στη διαχείριση απορριμμάτων.

γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου και να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστο το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας:

– Χημικό μηχανικό Π.Ε. με τουλάχιστο τρία έτη εμπειρίας σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
– μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ με τριετή εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
– Δύο (κατ’ ελάχιστον) χειριστές μηχανημάτων και έναν οδηγό φορτηγού κατόχους αντίστοιχων αδειών.

Η οικονομική / χρηματοοικονομική ικανότητα του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται ως εξής:

α) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 5.000.000,00 €
β) ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σουλίου, υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη μετά από σχετική τους αίτηση προς το Σύνδεσμο μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο Σύνδεσμος παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι ημερών από τη παραλαβή της αίτησης και την καταβολή αντιτίμου ίσου με 20,00 € υπέρ του Συνδέσμου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου. Τα τεύχη μπορούν επίσης να παραδίδονται αυθημερόν ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόστος πλην όμως το έντυπο της προσφοράς θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή σε εκπρόσωπό του από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου σε έντυπη μορφή.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!