4 προσλήψεις 2μηνης διάρκειας στον Δήμο Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε...

Ο Δήμος Σουλίου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού  τεσσάρων (4) ατόμων.

Οι θέσεις:
1 θέση TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, Ελλείψει αυτών ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 θέση ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 θέση ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ελλείψει αυτών ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά και υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Α.Π.Η. ∆ήμου Σουλίου, στην Παραμυθιά (στο ισόγειο του παλαιού ∆ημαρχείου) και ώρες 9.00  π.μ- 13.00 μμ. Αρμόδια για την παραλαβή θα είναι η υπάλληλος κα Αναγνώστου Χρυσαυγή (τηλ. επικοινωνίας 26660 23215) . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου και του Ν.Π.∆.∆., δηλαδή από 25/9/2014 έως και 30/9/2014.

In this article

Join the Conversation