Διαγωνισμός για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου στην Παραμυθιά την 25-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ.με ελεύθερη...

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθμό αναφοράς CPV 90513100-8), εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους ( επί κοινοπραξιών):

Προέρχονται από χώρες- μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους για την παροχή υπηρεσιών με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκομίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.

Προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του παραρτήματος II Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPV 90531000-8. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τα παραπάνω οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοοικονομική ικανότητα για να συμμετέχει στον διαγωνισμό

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εμπειρία του διαγωνιζομένου σε χώρους υγειονομικής ταφής ως εξής:

α) Κατά την τελευταία πενταετία θα πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, όπως ορίζονται κατωτέρω και για διάστημα κατ’ ελάχιστον δύο συνεχών ετών, δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 36.000 τν /έτος και χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500.000m3. Επισημαίνεται ότι στην προσμετρώμενη εμπειρία δε λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων.

Στην περίπτωση που η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία προέρχεται από την συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση Διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή Ένωσης από την συμμετοχή μέλους της σε κοινοπρακτικό σχήμα, αυτή δύναται να ληφθεί υπόψη της κατά τα ανωτέρω για την πλήρωση των ελάχιστών προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, μόνο εφόσον ο Διαγωνιζόμενος ή σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή Ένωσης, το μέλος της συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό άνω του 50%.

β) Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και πιστοποιητικό OSHAS 18001 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών στη διαχείριση απορριμμάτων.

γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου και να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστο το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας:

– Χημικό Μηχανικό Π.Ε με τουλάχιστον τρία έτη εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
– Mηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ με τριετή εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
– Δύο (κατ’ ελάχιστον) χειριστές μηχανημάτων και έναν οδηγό φορτηγού κατόχους αντίστοιχων αδειών.

Η οικονομική / χρηματοοικονομική ικανότητα του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται ως εξής:
α)  διαγωνιζόμενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 5.000.000,00 €
β) ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις>.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Προσφυγές υποβάλλονται στην Επιτροπή διαγωνισμού για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από τον Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».

Οι προσφυγές εξετάζονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Ο ενδιαφερόμενος που έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης μπορεί εντός δέκα ( 10 ) ημερών να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10 ) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική η ολική παραδοχή της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σουλίου, υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη μετά από σχετική τους αίτηση προς το Σύνδεσμο μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο Σύνδεσμος παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι ημερών από τη παραλαβή της αίτησης και την καταβολή αντιτίμου ίσου με 50,00 € υπέρ του Συνδέσμου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου. Τα τεύχη μπορούν επίσης να παραδίδονται αυθημερόν ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόστος πλην όμως το έντυπο της προσφοράς θα παραδίδεται αυτοπροσώπως στον ενδιαφερόμενο ή σε εκπρόσωπό του από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου.

In this article

Join the Conversation