Εμπορικός σύλλογος Παραμυθιάς: Ενημέρωση για το VOUCHER ανέργων άνω των 30

Το πρόγραµµα, συνολικού προϋπολογισµού 112εκατ. ευρώ, αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, χαμηλών προσόντων, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα που θα αποκτηθούν...

Πριν από την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και µε τη σύναψη της σχετικής σύµβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουµένων µε το επίπεδο του τµήµατος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος θεωρητικής κατάρτισης. Ενώ για τις ανάγκες της συµβουλευτικής δηµιουργείται ατοµικός φάκελος του ωφελούµενου, που περιλαµβάνει:

Πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος,
Εγγυηµένη απασχόληση µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο συνεχών µηνών, µε ελάχιστες αποδοχές 25 ηµεροµίσθια ανά µήνα. Η πρόσληψη των καταρτισθέντων θα γίνει το αργότερο µέσα σε διάστηµα 30 εργάσιµων ηµερών από το τέλος της κατάρτισης, η δε διάρκεια της απασχόλησής τους θα είναι τουλάχιστον για 2 µήνες.

Τοµείς κατάρτισης
Αντικείµενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούµενους άνεργους γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελµατικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και του κλάδου των νέων τεχνολογιών. Ενώ σαν επόµενο στάδιο είναι η πρακτική των ωφελουµέ-νων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τρεις παραπάνω κλάδους.

Ποσό εκπαιδευτικού επιδόµατος
Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόµατος ανά ωφελούµενο καθορίζεται στο ποσό των 4 ευρώ και το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε ωφελούµενο στο ποσό των 1.600 ευρώ. Ο προϋπολογισµός της δράσης αποτελεί 100% δηµόσια δαπάνη και χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΑ∆, µε πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

Μοριοδότηση ωφελουµένων
Τέλος, όσον αφορά στην επιλογή των ανέργων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουµένων, θα γίνει µε µοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων, που είναι κοινά και για τους τρεις κλάδους:

Διάρκεια συνεχόµενης ανεργίας
Ηλικία υποψηφίου
Ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ατοµικό ή/και συζύγου (Διαχ/κό έτος 2013, οικ/κό έτος 2014).
Αποδεδειγµένη εµπειρία σε συναφή επαγγέλµατα.

Πληροφορίες 6978778649

Αφορά κυρίως άτομα που έχουν προϋπηρεσία
1)στα τεχνικά έργα – οικοδομικά- σιδεράδες-κατασκευαστικά
2) Στα ΧΥΤΑ
3)Στις νέες τεχνολογίες , ψηφιοποίηση, υπάλληλοι γραφείου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αντίγραφο τίτλου σπουδών
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (οικ. έτος 2014)
• Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ο άνεργος νέος πρέπει να αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος)
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ωφελούμενος δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
• Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή σχετικό έγγραφο ασφάλισης από το ΙΚΑ

In this article

Join the Conversation