Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4177/2013, οι εκπτώσεις της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2014 θα αρχίσουν το Σάββατο...

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4177/2013, οι εκπτώσεις της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2014 θα αρχίσουν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014. Σε ότι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, οι καταστηματάρχες πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.  Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή θα πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται ως προς την αναγγελία ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καταστηματάρχες, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3%.

Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα της  συχνότητας και της βαρύτητας της παράβασης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατική περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

In this article

Join the Conversation