Εγκρίθηκαν οι εταιρίες για τις μελέτες του εμπορευματικού κέντρου

Σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ Α.Ε. το πρωί της Δευτέρας, εγκρίθηκαν οι εταιρίες που θα αναλάβουν τις μελέτες για το εμπορευματικό κέντρο Θεσπρωτίας. Συγκεκριμένα: «Επί του υπ’...

Σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ Α.Ε. το πρωί της Δευτέρας, εγκρίθηκαν οι εταιρίες που θα αναλάβουν τις μελέτες για το εμπορευματικό κέντρο Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα: «Επί του υπ’ αριθμ. 4880 /24-11-2014 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ) του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση Λεπτομερούς Μελέτης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας — Διαγωνιστική Διαδικασία Γ’» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ‘’ADRIAMOS”».

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 900.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α), στην εταιρία Καρώνης – Δρέττας – Καρλαΰτης με προσφερόμενο τίμημα 250.000€ (χωρίς Φ.Π.Α)«Επί του υπ’ αριθμ. 4881/24-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελετών Υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – Διαγωνιστική Διαδικασία Α’ με τις εξής υπο-μελέτες: α) τοπογραφική ανάλυση/μελέτη χωροθέτησης, β) χωροταξική μελέτη, γ) μελέτη του αντίκτυπου της κυκλοφορίας, δ) πολεοδομική μελέτη, ε) ανάπτυξη επιχειρηματικού/επενδυτικού σχεδίου»

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 585.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) στην σύμπραξη εταιριών Redeplan – Μετρογεωνετ και Ευπαλινός με προσφερόμενο τίμημα 345.150€ (χωρίς Φ.Π.Α)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!