Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Σουλίου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί...

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών της υποβληθείσης προσφοράς και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimossouliou.gov.gr καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου (πληρ.: κ. Μαραζόπουλος Αθ., τηλ.: 2666360132).

Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

In this article

Join the Conversation