Προμήθειες υγειονομικού υλικού και ειδών καθαριότητας για τον Δήμο Σουλίου

O Δήμος Σουλίου θα διενεργήσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 2015», για τις ανάγκες του Δήμου, τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Επίσης ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (φορέα), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.11389/93, του Ν.2286/95, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2015. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 52.665,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών την Δευτέρα 12/01/2015. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και όπως ορίζει η διακήρυξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία (στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr και στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ

In this article

Join the Conversation