Απένταξε ο Βούτσης από το ΕΣΠΑ τα πεζοδρόμια της Παραμυθιάς

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης Νικόλαου Βούτση, απενταχθηκε από το ΕΣΠΑ η κατασκευή των πεζοδρομιών της Παραμυθιάς, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 661.000 ευρώ. Ο λόγος...


“Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 910/25-02-2015 εγγράφου της ΕΕΤΑΑ Α.Ε  που αφορά την ανάκληση της απόφασης  ένταξης της πράξης ‘Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου’ με κωδικό MIS 46471   με σκεπτικό  «την ανάγκη μείωσης των υπερδεσμεύσεων του προγράμματος» σας ενημερώνουμε:
«Με την αρ. 73/2013 & 149/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου  υποβλήθηκε για ένταξη στην πρόσκληση 50 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Ε.Τ.Α ΑΕ, στο Ε.Π «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 661.000,00€.
Με την αρ. πρωτ. 2560/12-12-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς» συνολικού προϋπολογισμού  661.000,00€.
Με την αρ. 03/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου έγινε η αποδοχή της ένταξης του έργου από τον Δήμο Σουλίου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. 2014.
Στις 13-05-2014 πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου  όπου  προσωρινός μειοδότης ανακηρύχτηκε ο Ράπτης Χρήστου με ποσοστό 44,85% προϋπολογισμού 341.348,31€ (με Φ.Π.Α 23%)  όπου κατακυρώθηκε με το υπ’ αρίθμ’ 1845/39659/07-07-2014 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας.
Στην συνέχεια  με το αρ. 9908/14-07-2014 έγγραφο  ο Δήμος Σουλίου προχώρησε στην αποστολή όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ  για την προέγκριση της Σύμβασης του έργου απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την υλοποίηση του έργου.
Το μπαράζ απεντάξεων ώριμων έργων από την κεντρική εξουσία τιμωρεί  και εκθέτει τους  Δήμους στου Δημότες του. Για μια ακόμη φορά οι ΟΤΑ θα σηκώσουν και πάλι το βάρος της επίτευξης του ‘εθνικού στόχου’  για την δημιουργία πλεονάσματος.
Δια αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου θα πάρει αποφάσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών που οδηγούν τους Δήμους σε αδιέξοδα.
Γραφείο Τύπου Δήμου Σουλίου”In this article

Join the Conversation