Απαντηση Σταυρούλας Μπραΐμη στον Μάριο Κάτση για την απένταξη των πεζοδρομίων

Αξιότιμε κύριε Κάτση, Το έργο για την κατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Σουλίου ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ στις 13 Μαΐου 2014. Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ έγινε με βάση τις οδηγίες και εγκρίσεις της ενδιάμεσης...

– Με το Α.Π. 2560/12.12.2013 από ΕΕΤΑΑ προς Δήμο Σουλίου «ένταξη της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»  Με το Α.Π. ΕΦΔ-1080-2014/24.03.2014 από ΕΕΤΑΑ προς Δήμο Σουλίου «Προέγκριση δημοπράτησης της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.

– Αρ. 117/16.04.2014 Απόφαση οικονομικής επιτροπής περί κατάρτισης όρων διαγωνισμού και με το Α.Π.1262/25374/14.05.2014 έγκριση της 117/2014 από αποκεντρωμένη διοίκηση Π.Η.
– Με το Α.Π.5012/10.04.2014 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας (που έχει προεγκριθεί από ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ) ανακοινώνεται σε εφημερίδες και ΦΕΚ ο διαγωνισμός.
– Διενέργεια δημοπρασίας 13/05/2014.
– Αρ. 186/11.06.2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου «Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (υποέργο 1)
– Α.Π. 1845/39659/07.07.2014 «έλεγχος νομιμότητας της 186/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας. (υποέργο 1)
– Α.Π. 9908/14.07.2014 από Δήμο Σουλίου προς ΕΕΤΑΑ «Προέγκριση υπογραφής σύμβασης 1ου υποέργου της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» (υποέργο 1)
– Αρ. 154/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σουλίου «Διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (υποέργο 2)
– Αρ. 525/2014 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (υποέργο 2)
– Α.Π. 9306/02.07.2014 από Δήμο Σουλίου προς ΕΕΤΑΑ «Προέγκριση υπογραφής σύμβασης 2ου υποέργου της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» (υποέργο 2)
– Αρ. 153/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σουλίου «Διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (υποέργο 3)
– Αρ. 526/2014 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (υποέργο 3)
– Α.Π. 9305/02.07.2014 από Δήμο Σουλίου προς ΕΕΤΑΑ «Προέγκριση υπογραφής σύμβασης 3ου υποέργου της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» (υποέργο 3)
– Α.Π. 3917/29.09.2014 από ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ προς Δήμο Σουλίου «Εκτίμηση χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ για το 4ο τρίμηνο 2014 και 1ο τρίμηνο 2015.
– Α.Π. 13980/06.10.2014 απάντηση του Δήμου Σουλίου προς ΕΕΤΑΑ «εκτίμηση χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ»
– Α.Π. 14365/07.10.2014 έγγραφο του Δήμου Σουλίου προς ΕΕΤΑΑ που αφορά την προέγκριση υπογραφής συμβάσεων των τριών υποέργων της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
– Α.Π. ΕΦΔ-1038-2015/04.03.2015 από ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ προς τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Υπεύθυνο Πράξης «Ανάκληση Απόφασης ένταξης Πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ΥΠ.ΑΝ. εκδίδει εγκύκλιο με Α.Π.17917/14.04.2014 με την οποία ζητά από τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ να αναστείλουν- σύμφωνα με μνημονιακή υποχρέωση-τις εντάξεις έργων και την υπογραφή συμβάσεων. Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο, το ΥΠ.ΑΝ. προβαίνει σε άμεσο κλείδωμα νέων εντάξεων και καλεί τις Διαχειριστικές Αρχές έργων ΕΣΠΑ να φροντίσουν ώστε οι δικαιούχοι των έργων τους να μην προβούν σε αναλήψεις Νομικών Δεσμεύσεων στο διάστημα αυτό. Με δεύτερη εγκύκλιο (Α.Π.21198/06.05.2014) αποσαφηνίζεται ότι για τα έργα που έχει κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει σύμβαση μέχρι 14/04/2014, υπάρχει δυνατότητα να προβούν σε ανάληψη Νομικής Δέσμευσης.
.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το ΥΠ.ΑΝ. με την πρώτη εγκύκλιο δεν απαγορεύει
2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δημοπρασία του
3. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου την δημοπράτηση έργων (άλλωστε ο ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ – που είναι παραλήπτης της εγκυκλίου- έχει δώσει την σχετική προέγκριση δημοπράτησης στις 24/03/2014). Με την πρώτη εγκύκλιο απαγορεύεται να προβούμε σε ανάληψη Νομικής Δέσμευσης (δηλαδή υπογραφή σύμβασης) στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εγκύκλιο. Στην εγκύκλιο γίνεται μια αναφορά σε χρονικό διάστημα –από 14/04/2014 που εκδίδεται, μέχρι και το τέλος Μαΐου 2014. έργου ΔΕΝ έγινε εκπρόθεσμα, δεν έχει απενταχθεί το έργο με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΝ.- απλώς δεν γίνεται ανάληψη Νομικής Δέσμευσης (σύμβαση). Σουλίου (186/2014) για κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ως νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας (τμ. Νομού Θεσπρωτίας) στις 07/07/2014. Εάν η δημοπρασία ήταν εκπρόθεσμη, δεν θα λάμβανε εγκριτική απόφαση.
4. Ο Δήμος Σουλίου -μετά την έγκριση της κατακύρωσης Δημοπρασίας- ως όφειλε- ζητά στις 02/07/2014 (2ο και 3ο υποέργο) και στις 14/07/2014 (1ο υποέργο) την προέγκριση υπογραφής συμβάσεων. –Η ΕΕΤΑΑ- ως παραλήπτης της εγκυκλίου ΥΠ.ΑΝ., ΔΕΝ έδωσε αρνητική απάντηση – δεν έδωσε ΚΑΜΙΑ απάντηση. Εάν η εγκύκλιος ήταν ακόμα σε ισχύ, δεν θα έπρεπε ο ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ να απαντήσει αρνητικά???
5. Στις 29/09/2014 (Σεπτέμβριος) ο ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ στέλνει έγγραφο στο Δήμο Σουλίου ζητώντας εκτίμηση χρηματοδότησης για το 4ο τρίμηνο 2014 και για το 1ο τρίμηνο του 2015.
Ο Δήμος Σουλίου απάντησε στο έγγραφο στις 06.10.2014. Εάν το έργο είχε απενταχθεί λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων από τον Αύγουστο, για ποιο λόγο μας ζητά ο ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ τον Σεπτέμβριο 2014 εκτίμηση χρηματοδότησης;;;;
6. Ο Δήμος Σουλίου στις 07/10/2014 στέλνει έγγραφο στην ΕΕΤΑΑ υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει λάβει απάντηση στα αιτήματα για προέγκριση υπογραφής σύμβασης. ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εάν το έργο είχε ήδη απενταχθεί λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων τον Αύγουστο , η ΕΕΤΑΑ δεν θα έπρεπε να μας απαντήσει αναλόγως;;;;;
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!