Βασίλης Διαμάντης: Απολογισμός της ΟΛΗΓ ΑΕ

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και...

Β) Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή της Βενετίας, συμμετείχε στο έργο ADRIAMOS, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώθηκε την 31/12/2014. Αντικείμενο του έργου ήταν η χρηματοδότηση όλων των μελετών κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας. Στο έργο εντάχθηκαν οι οριστικές μελέτες ανάπτυξης του διχωρικού Εμπορευματικού Κέντρου  καθώς και οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων και έργων υποδομής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 50% από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 50% από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την Ο.ΛΗΓ. Α.Ε ήταν 3.050.000,00 €. Σύμφωνα με το διχωρικό σύστημα, η αποθήκευση, διαλογή και διαχείριση των προϊόντων θα πραγματοποιείται στο ΕΚ στη θέση ή θέσεις που θα επιλεχθεί ως ο κύριος «πόλος», ενώ η εξυπηρέτηση των ασυνόδευτων φορτίων και η προσωρινή εναπόθεση θα πραγματοποιείται εντός της λιμενικής ζώνης. Ήδη λειτουργεί πιλοτικά ένας χώρος ασυνόδευτων φορτίων εντός της ζώνης λιμένα, όπου η έκταση για την απόθεση των φορτίων αυτών είναι διαθέσιμη από τον Ο.Λ.ΗΓ. χωρίς ενόχληση της λειτουργίας του λιμένα. Συνοψίζοντας για το έργο, οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν είναι: Χωροταξική Μελέτη Διχωρικού Εμπορευματικού Κέντρου, Μελέτη βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου και Ανάλυση αγοράς για συμμετοχή ιδιωτών στο Εμπορευματικό Κέντρο, Master Plan, Κυκλοφοριακή Μελέτη & Μελέτη Μεταφορικών Ροών, Πολεοδομική Μελέτη, Στρατηγική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επιχειρηματικό Σχέδιο – Σχέδιο χρηματοδότησης, Πηγές χρηματοδότησης, Κατασκευαστικά Σχέδια Υποδομών και Κτιρίων Εμπορευματικού Κέντρου. Η Εταιρεία βρίσκεται πλέον στη διαδικασία οργάνωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Γ) Ο Οργανισμός συμμετείχε στην υλοποίηση 12 ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ.€ περίπου με πραγματοποιημένη απορρόφηση εντός του 2013 533χιλ.€ και εντός του 2014 1,6 εκ.€ περίπου. Συγκεκριμένα συμμετείχε σε έργα που εντάσσονται στα προγράμματα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία και Ελλάδα – Αλβανία, στο πρόγραμμα MED της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνεργασίας, στο IPA – Adriatic της Διασυνοριακής Συνεργασίας, στο πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Διακρατικής Συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα εστιάζονται στην προώθηση της συνδυασμένης μεταφοράς, την αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης και της σύνδεσης των κρίσιμων περιοχών του θαλάσσιου χώρου της Μεσογείου. Στοχεύουν κυρίως στην βελτιστοποίηση της υπάρχουσας μεταφοράς επιβατών και αγαθών, στη δημιουργία ενός κοινού συνόλου διαδικασιών, καθώς και στη γενικότερη προώθηση τουριστικών ρευμάτων μεταξύ των ενδιαφερομένων περιοχών.

Δ) Η Εταιρεία στη χρήση 2014 ξεκίνησε και εναρμονίστηκε με τις απαιτήσεις του Διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Απόρροια αυτού ήταν και η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για τον έλεγχο και δραστικό περιορισμό των φαινομένων διακίνησης λαθρομεταναστών.

Ε) Στοίχημα για την ΟΛΗΓ, επίσης αποτελεί η ενδυνάμωση της κρουαζιέρας στην περιοχή της Θεσπρωτίας, μιας δραστηριότητας που θα τοποθετήσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στον παγκόσμιο χάρτη προορισμών. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων και την καθιέρωση του Λιμένα Ηγουμενίτσας ως προορισμού τους, είναι συνεχείς. Η εκβάθυνση του διαύλου, οι νέες προβλήτες καθώς και οι νέοι επιβατικοί σταθμοί θα επιτρέψουν την αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων που δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να προσεγγίσουν στο λιμένα της Ηγουμενίτσας.

ΣΤ) Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε είναι μια σημαντικά κερδοφόρα Δημόσια Επιχείρηση. Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 815.450€ ενώ στη χρήση 2014 προβλέπεται να φτάσουν στα 1.285.000€ περίπου. Η εταιρεία δεν έχει καθόλου τραπεζικό δανεισμό ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα κυμαίνονταν στα 11.129.104€ το 2013 και 10.812.792€ το 2014.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας συμβάλλει – στο μέτρο της δραστηριοποίησής του –στην επέκταση και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών που παρέχονται στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας για την εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης, στην ανάπτυξη των εσωτερικών διασυνδέσεων της χώρας με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις μεταφορές καθώς και στην ενοποίηση των διαφόρων μεταφορικών μέσων σε δίκτυα μεταφορών. Ο Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας, έδωσαν στο λιμάνι το χαρακτήρα του ως έναν από τους πιο σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους της Δυτικής  Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα.


Για την ΟΛΗΓ Α.Ε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Συμβουλος

In this article

Join the Conversation