Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου

Η Δ/νση Τ.Υ –Πολ/μίας & Περ/ντος του Δήμου Σουλίου έπειτα από προφορική εντολή της Δημοτικής Αρχής και αφού έλαβε υπόψη ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό...

Επίσης αντικαθίστανται δύο δικλείδες στο υπάρχον φρεάτιο που βρίσκεται παράπλευρα από το γήπεδο του οικισμού από το οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο μέσω της γεώτρησης του Καρβουναρίου.

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν μέσα σε τάφρους διατομών που ορίζονται στο τεύχος των προμετρήσεων. Μετά την εκσκαφή της τάφρου θα γίνει διαμόρφωση του πυθμένα της τάφρου με χειρονακτικά εργαλεία και θα διαστρωθεί με άμμο 10 εκατοστών . Στην συνέχεια θα γίνει τοποθέτηση , σύνδεση και εγκιβωτισμός των αγωγών με άμμο πάχους 40 εκατοστών από τον πυθμένα. Θα γίνουν δοκιμασίες των αγωγών ανά τμήματα των πεντακοσίων μέτρων με ελάχιστη πίεση στο χαμηλότερο σημείο 16 ατμόσφαιρες και διάρκεια δοκιμής 6 ωρών τουλάχιστον χωρίς να υπάρχουν απώλειες πίεσης .

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο υπογραφόμενο από την επιβλέπουσα υπηρεσία και τον ανάδοχο και κανένα τμήμα δεν θα θεωρείται ότι παραλήφθηκε χωρίς την παραπάνω διαδικασία . Απαγορεύεται κάθε πλήρωση τάφρου μέσα στην οποία υπάρχει αγωγός ο οποίος δεν έχει δοκιμαστεί . Μετά την δοκιμή στεγανότητας του αγωγού θα γίνεται η επίχωση του υπολοίπου ύψους της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής ή αμμοχάλικο .

Σε όλο το μήκος του αγωγού που περνά από ασφαλτοστρωμένους εθνικούς ή κοινοτικούς δρόμους ή τσιμεντοστρωμένους κοινοτικούς ή ενδεδυμένη τάφρο , θα γίνει αποκατάσταση αυτών ως προϋπήρχαν και η επίχωση της τάφρου θα γίνεται με αμμοχάλικο και όχι με προϊόντα εκσκαφών.

Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις 1,50 x 1,50 x 1,50 μέτρα , με πάχη τοιχωμάτων 0,25 μέτρα και πλάκας επικάλυψης 0,20 μέτρα από οπλισμένο σκυρόδεμα , όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

Η εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Καρβουναρίου θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!