Η δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων και το ειρηνοδικείο Παραμυθίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας

Η δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου καθώς και η επιλογή του τρόπου καταβολής των 210.000 ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του κτηρίου του Ειρηνοδικείου Παραμυθίας, είναι...

Η δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου καθώς και η επιλογή του τρόπου καταβολής των 210.000 ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του κτηρίου του Ειρηνοδικείου Παραμυθίας, είναι τα σημαντικότερα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στην Παραμυθιά την Δευτέρα στις 19:00 με 21 συνολικά θέματα στην ημερήσια Διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Αποδοχή ένταξης πράξης) οικ. Έτους 2015 (απόφαση 99/2015 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2015 (απόφαση 100/2015 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης επί του αριθμ. 20133/16-04-2015 εγγράφου του ΤΑΙΠΕΔ περί *Ανάδειξης υποψηφίου με την μέγιστη οικονομική προσφορά για την αγορά ακινήτου (πρώην Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς).
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση ψηφίσματος και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες μετά από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/τ.Α/20-04-2015) με την οποία υποχρεώνονται οι Ο.Τ.Α. Ά βαθμού να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση αίθουσας κοινοτικού γραφείου Χόικας στον εκπολιτιστικό σύλλογο Χόικας
ΘΕΜΑ 7ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΑΪΔΑ-ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ.
ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ.
ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ.
ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση επί αίτησης Κάτσιου Γεώργιου του Βασιλείου σχετικά με την παραίτηση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καρυωτίου και διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ 17ο: Συζήτηση επί αίτησης Γκιόκα Γεώργιου του Στεφάνου σχετικά με την παραίτηση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καρυωτίου και διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ 18ο: Διαγραφή ποσού οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους βοσκής έτους 2014.
ΘΕΜΑ 19ο: Κατανομή πιστώσεως 35.551,05 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της αριθμ.20/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Αρωγή Δήμου Σουλίου περί: Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ενεχυρίασης της κατάστασης-εξουσιοδότηση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Αρωγή για υπογραφή της σύμβασης και ενεχυρίαση της κατάθεσης
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της αριθμ.40/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Αρωγή Δήμου Σουλίου περί: Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2014-2015

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!