Προκήρυξη πλήρωσης 21 θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων στη Θεσπρωτία

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας  προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, ήτοι : 1....

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4327/2015 «Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών θα γίνει για διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών». Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ.323/1993 (ΦΕΚ139/25-08-1993 τ. Α’).

Οι προϋποθέσεις επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και τα κριτήρια επιλογής στα άρθρα 18 και 19 του ίδιου Νόμου.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από : 1. Βιογραφικό σημείωμα 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι : α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν.4327/2015. 8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων, όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων δηλώνουν για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων ως ακολούθως : α) η μία σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, β) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, γ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, θα ενημερώσει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους, που, ενδεχομένως, εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα, που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία, που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του Ν.4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Κ.Ν.3528/2007, Α’ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής, είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. Καλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας να ενημερώσουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν «οργανικά» ή υπηρετούν για το διδακτικό έτος 2014-2015 στη σχολική τους μονάδα.

In this article

Join the Conversation