Ερώτηση Γιόγιακα στη Βουλή για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών που  τριάντα μήνες προϋπηρεσία.

Προς: Τον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Θέμα: Εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στις 30.06.2008, συμπλήρωσαν τριάντα μήνες...

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Τέλος, με την αρ. 80110/Δ1/22-05-2014 Υ.Α. ΦΕΚ 1435Β΄, (ΑΔΑ:65ΠΖ9-ΚΦΘ), παρατάθηκε ως και το σχολικό έτος 2014 – 2015 η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο υπουργός:
Πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που είχαν ενταχθεί στις προβλέψεις του νόμου 3637/2008, (άρθρο 5, παρ. 1) έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα; Πόσοι εκπαιδευτικοί που είχαν ενταχθεί στις προβλέψεις των νόμων 3637/2008 (άρθρο 5 παρ. 1) και 3848/2010 (άρθρο 9) παραμένουν εκτός της επετηρίδας και δεν έχει εφαρμοστεί στην περίπτωσή τους η νομοθεσία;
Πότε θα ολοκληρωθεί η ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 80110/Δ1/22-05-2014, όπως αναφέρεται παραπάνω η μεταβατική περίοδος παρατάθηκε ως και το σχολικό έτος 2014 – 2015, που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται;


Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation