Δήμος Σουλίου: 2 προσλήψεις για τον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα

Ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα...

Ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικο αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αχέροντα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες

– TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, (Ελλείψει αυτού ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 1 θέση
– ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο όψεων).
2.Φωτοαντίγραφο Βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Βεβαίωση οικείου Δήμου, για απόδειξη της εντοπιότητας.
5.Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.
6.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύµβασης εξαρτημένης εργασίας µε το ∆ήµο µας µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.

Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σουλίου, στην Παραμυθιά (στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου) και ώρες 9.00 π.μ- 13.00 μμ. Αρμόδια για την παραλαβή θα είναι η υπάλληλος κα Αναγνώστου Χρυσαυγή (τηλ. επικοινωνίας 26660 23215). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή από 27/05/2015 έως και 02/06/2015

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!