Κληρώνει… το απόγευμα για το προεδρείο της ΕΠΣ

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας και την από 41/12-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών...

11) Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Εφόσον δεν οριστεί δικαστής ως πρόεδρος , η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τα τρία (3) μέλη,

12) Αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) τακτικών, των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των τριών (3) τακτικών και έως τριών (3) αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας.

13) Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη του σωματείου και να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

14) Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας μέχρι την Δευτέρα 18 Μαΐου στις 15.00΄ .Η υπόδειξη θα γίνει από τα Σωματεία-μέλη ή και από τους ίδιους τους υποψήφιους εγγράφως με σχετική αίτηση. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του καταστατικού ΕΠΣ – ΕΠΟ και αθλητικής Νομοθεσίας καθώς και βεβαίωση του σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος,

15) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 15.00΄,

16) Οι υποψήφιοι θα ανακηρυχτούν την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 19.00΄ από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Θ. και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά για όλα τα αξιώματα.

17) Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης: α) Τα προς εκλογή τακτικά μέλη του Δ.Σ. Σταυροί προτίμησης από έναν (1) μέχρι εννέα (9), β) Τα προς εκλογή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σταυροί προτίμησης από έναν (1) μέχρι πέντε (5), γ) Τα προς εκλογή μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σταυροί προτίμησης από έναν (1) μέχρι τρεις (3), και δ) Τα προς εκλογή αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σταυροί προτίμησης από έναν (1) μέχρι τρεις (3). Ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης παραπάνω από τους αναφερόμενους σε όλες τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, και δ΄, θεωρείται άκυρο.

18) Όλες οι παραπάνω ορισθείσες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών είναι στα πλαίσια του καταστατικού της ΕΠΣ Θεσπρωτίας. Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Θ και οι υπηρεσίες της είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή αναγκαία πληροφορία τόσο για το περιεχόμενο της παρούσας, όσο και για άλλα θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της.

19) Από την Τετάρτη 27/5/2015 θα διανέμεται από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας σε φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2-6-2015.

In this article

Join the Conversation