Προχωρά η αποκατάσταση ζημιών στην οδό Νεράιδας – Κυπάρισσος

Εγκρίθηκε απο την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου το Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της  ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος...

Έγκριση των Πρακτικών Νο1/11-05-2015 (Αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) και Νο2/28-05-2015 (Ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage»», προϋπολογισμού € 288.353,50 με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC».

Έγκριση μετακίνησης του Ιωάννη Κίτσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το νέο πληροφοριακό σύστημα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (R.I.C.A.) που θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από 25 έως 26/06/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Ε.Η.Δ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης, προϋπολογισμού € 240.000,00 με ΦΠΑ, για την «Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και ορθοφωτοχάρτη υποβάθρου για τις ανάγκες του έργου «pAssengeRs and loGistics information Exchange System» με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών Α) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο “pAssengeRs and loGistics information Exchange System” με ακρωνύμιο ARGES», και Β) για την «Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και ορθοφωτοχάρτη υποβάθρου για τις ανάγκες του έργου «pAssengeRs and loGistics information Exchange System» με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/29-05-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 19.870,20 με ΦΠΑ, για την ανάθεση της Διαχείρισης του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις λόγω θεομηνίας, σε περιοχές των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών βάσει των αριθμ. 52386/1960, 52398/1961, 52400/1962 και 52402/1963/13-05-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 12/654/19-05-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

 

In this article

Join the Conversation