Η νέα κανονιστική για τον Λάμποβο 2015

1.- Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη για το έτος 2015, διάρκειας επτά (7) ημερών σύμφωνα με το Νόμο 2323/1995 άρθρο 2 παράγραφο 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3377/2005, Νόμο...

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 80,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα. β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 46.
Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα). γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα). Στο χώρο πριν το ΚΤΕΛ, θα τοποθετηθούν τουαλέτες ( W.C ) κοντέινερ. Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από την ημερομηνία η οποία θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών , με ευθύνη του εργολήπτη.

2.- Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β. Δ. 24-9/20-10-58 «δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών», καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

3.- Ο χώρος θα διατεθεί σε: α) επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Οι αιτήσεις των ανωτέρω , θα υποβληθούν στα γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, και θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ). Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση: Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς) Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους . Έναρξη από την εφορεία. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα. Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή. Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται). Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση. Οι διαθέσιμες άδειες θα κληρώνονται κατά ποσοστό 80% στους ενδιαφερόμενους των προαναφερόμενων περιπτώσεων α’, β’ και γ’ και κατά ποσοστό 20% στους ενδιαφερομένους των προαναφερόμενων περιπτώσεων δ’ και ε’. Δημόσια κλήρωση θα διενεργηθεί και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Θα γίνουν τέσσερις ( 4 ) ξεχωριστές κληρώσεις, μία ( 1) για τα παραπήγματα του τμήματος Β΄ , μία ( 1 ) για τα παραπήγματα του τμήματος Γ΄, μία ( 1) για τα οβελιστήρια και μία ( 1) για τα χαλβαδοπωλεία.

4.- Το τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως για τα παραπήγματα, διαστάσεων 3χ 3 (9 τ. μ.), κλειστού τύπου καθορίζεται στα τριακόσια πενήντα (350,00 €) έκαστο, για τα παραπήγματα του τμήματος Β΄ και εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) έκαστο, για τα παραπήγματα του τμήματος Γ΄. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους συμμετοχής θα γίνει μετά από την κλήρωση, (για αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση και νόμιμα δικαιολογητικά) και πριν από την εγκατάσταση. Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής και χρήσης παραπηγμάτων εκδίδονται και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

5.- Η Δήμαρχος με σχετική απόφασή της, θα καθορίζει τους υπεύθυνους της υδροδότησης, της τήρησης των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας των χώρων, ομαλής λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, της έκδοσης και της υπογραφής των σχετικών αδειών.

6.- Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνουν με μέριμνα του Δήμου, με απευθείας ανάθεση ή πρόχειρο διαγωνισμό. Θα είναι πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (παραπήγματα) κατά σειρά διατεταγμένες στον προαναφερόμενο χώρο, σύμφωνα με το σκαρίφημα των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Όλα τα παραπήγματα θα φιλοξενήσουν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ρούχα κλπ. Ο χώρος θα είναι ενιαία σκεπασμένος με τσίγκο για την ομοιόμορφη εμφάνιση της εμποροπανήγυρης. Θα υπάρχουν διάδρομοι μεταξύ των παραπηγμάτων, σκεπασμένοι και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση πάγκων και λοιπών εμπορευμάτων εκτός των παραγκών επί του διαδρόμου. Στις διασταυρώσεις των δρόμων για την καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και για την ασφάλεια των επισκεπτών, δεν θα τοποθετηθούν παραπήγματα. Επίσης στις προσόψεις των κατοικιών και των καταστημάτων, που υπάρχουν επί των οδών, θα αφεθεί πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των διερχομένων πλάτους τριών (3) μέτρων.

7.- Οι εγκαταστάσεις (παραπήγματα) θα ηλεκτροδοτηθούν από τη ΔΕΗ με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον Δήμο. Επίσης, η υδροδότηση του χώρου θα γίνει με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου. Ακόμη, ο Δήμος θα προβεί με δική του δαπάνη στην κατασκευή των αναγκαίων χημικών W. C. και πρόσβαση σε αυτές, για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως. Επίσης, ο Δήμος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές αρχές. Οι ίδιοι οι έμποροι που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο, θα αναλάβουν κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση των αναγκαίων τηλεφωνικών συσκευών με μετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα τηλεφωνικά τέλη βαρύνουν τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.

8.- Όσοι συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη είναι υπόχρεοι για την καθημερινή καθαριότητα του χώρου με την συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή τους.

9.- Η λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα αρχίζει από τις 08:00 π. μ. και θα σταματά πριν τα μεσάνυχτα. Η ώρα παύσης της θα καθορίζεται από τους εμπόρους από κοινού, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση των επισκεπτών. Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι και 23:00 ώρα(11η μ. μ.)

10.- Κάθε αιτών θα αποδέχεται με την αίτησή του ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, όπως καθορίζονται με την παρούσα. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Δήμο .

11.- Σε περίπτωση που ο αιτών υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, δεν δικαιούται να αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε τα οποία εκπίπτουν υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Ο Δήμος μας έχει μετά από αυτό το δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση στον άμεσα επόμενο επιλαχόντα σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (των αποτελεσμάτων της κλήρωσης), προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να διασφαλίσει την καλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

12.- Όσοι κάνουν χρήση του χώρου διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως θα παραδώσουν μετά το τέλος αυτής τον χώρο, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση του Δήμου, αφού το καταβληθέν τέλος χρήσης αφορά μόνο το χρονικό διάστημα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

13.- Απαγορεύεται αυστηρά ή κατάληψη χώρου πέραν αυτού που ορίζεται παραπάνω. Εις βάρος οποιουδήποτε καταλάβει αυθαίρετα χώρο, θα καταλογίζεται με απόφαση του Δημάρχου τέλος χρήσεως πενταπλάσιο του προσδιοριζόμενου με την παρούσα και θα απομακρύνεται αμέσως.

14.- Για την τήρηση όλων των παραπάνω όρων, την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά την διοργάνωση και διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως, αρμόδια θα είναι η επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο Παραμυθιάς.

15.- Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί από το Δήμο Σουλίου και θα διενεργηθεί δημόσια (με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή εξουσιοδότηση), καθώς και η πληρωμή του αναλογούντος τιμήματος σε περίπτωση επιλογής του, θα γίνει σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, τον κληρωθέντα θα κληθεί να τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της κατάστασης επιλαχόντων που θα προκύψει από την κλήρωση.

16.- Ορίζει ως προς ανώτατο αριθμό των προς διάθεση παραπηγμάτων ανά αιτούντα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τον αριθμό έως και πέντε (5) παραπήγματα και ανάλογα με τις αιτήσεις και τις προς διάθεση θέσεις.

17.- Σε εκπρόθεσμες αιτήσεις, αν υπάρχουν διαθέσιμες παράγκες και σ΄αυτούς που διαθέουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να διατεθούν από την επιτροπή Λαμπόβου.

18.- Για την τήρηση όλων των παραπάνω, την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής, αρμόδια θα είναι επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, η οποία θα αποτελείται από Α)Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή του τον νόμιμα αναπληρούντα αυτόν. Β)τρείς Δημοτικούς Σύμβουλους (2 από την πλειοψηφία και 1 από την αντιπολίτευση) και γ)τον πρόεδρο της Δ.Κ. Παραμυθιάς.

Η μέριμνα και ο συντονισμός για την είσπραξη των δικαιωμάτων από τα τέλη χρήσης που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το δημοτικό ταμείο,θα γίνουν από υπαλλήλους των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα διενεργούν τις εισπράξεις, μετά από σχετική απόφαση του Προϊστάμενου Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Β.- Ορίζει επιτροπή Λαμπόβου , αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1.- Καλόγηρο Γεώργιο, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς,
2.- Κωσταρά Σταύρο, αντιδήμαρχο,
3.-Μούτσιο Χρήστο, αντιδήμαρχο
4.-Φράγκο Θωμά, αντιδήμαρχο,
5.- Μπάτση Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!