10 πρoσληψεις στο Δήμο Σουλίου για 5 ημερομισθια

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 118/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει για τον μήνα Ιούλιο έτους 2015  εργατικό...

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 118/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει για τον μήνα Ιούλιο έτους 2015  εργατικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα,συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών τουγια τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΥΕ εργατώνκαθαριότητας, 10 θέσεις, 5 ημερομισθια ανά άτομο (50 συνολικά)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οιυποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει τηνεκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Βεβαίωση ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
4. Απόδοση ΑΜΚΑ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα.
7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σουλίου(Δ/νση: Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά., τηλ: 2666360104, 2666024155) και αρμόδιοι  γιατην παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελος και Μπαλάσκα Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 17Ιουλίου 2015 , ημέρα Παρασκευή , μέχρι και 21 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100-2666360104).

In this article

Join the Conversation