Διαγωνισμός για την μεταφορά των μαθητών Θεσπρωτίας

Ανακοινώνουµε ότι, έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθµ. 18/1030/24-7-2015 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσουµε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη µειοδοτών για την ανάθεση...

Ανακοινώνουµε ότι, έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθµ. 18/1030/24-7-2015 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσουµε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη µειοδοτών για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών ,χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 συνολικού προϋπολογισµού 3.355.244,77€ µε Φ.Π.Α. 23% (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 20% και της τρίµηνης παράτασης)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή ( υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες ). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Π.Τσαλδάρη 18-Ηγουµενίτσα).

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι µέχρι και 9-9-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισµού και την διακήρυξη αυτού από το Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. (τηλ. 2665360114) και e-mail: [email protected].

Αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την διακήρυξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr

In this article

Join the Conversation