Λάμποβος: 23.776 ευρώ για την κατασκευή παραπηγμάτων

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου λαμβάνοντας υπόψη: 1. την εισήγηση της Προέδρου, 2. το άρθρο 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 , 3. τις διατάξεις του άρθρου...

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου λαμβάνοντας υπόψη:
1. την εισήγηση της Προέδρου,
2. το άρθρο 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 ,
3. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, του Ν. 3731/08, του Ν. 2362/1995, του Π.Δ 28/80 και την αριθ. 35130/739/2010 απόφ. Υπ. Οικονομικών
4. το Π.Δ 113/2010 5. τον προϋπ/σμό του Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2015 και την αριθμ. 287/2014 απόφαση του Δ.Σ , η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 3674/87126 /9 -1-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δεσμεύει και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή της παρακάτω υπηρεσίας ,η οποία θα ανατεθεί με σχετική απόφαση της Δημάρχου: 23.776,52 σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.025 για κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης “Λάμποβο”Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation