Απο σήμερα οι αιτήσεις για τον Λαμποβο. 432 θέσεις, αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.117/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς...

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 80,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.
β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).
γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση (παράπηγμα).

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων για την Εμποροπανήγυρη Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2015* θα υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από 1/9/2015 μέχρι 21/9/2015 , και θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά . Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς) Ταμειακή απόδειξη έτους 2015. Έναρξη από την εφορεία. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα. Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή. Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση.

Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!