14 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου διάρκειας 8 μηνών. Απο σήμερα οι αιτήσεις. Δειτε τις θέσεις

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δέκα τέσσερα (14) άτομα, για την κάλυψη...

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δέκα τέσσερα (14) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σουλίου.

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
– Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
– Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σουλίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
οι θεσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κ.Καραμανλή 179 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην αριθμ.9899/25-8-2015 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Δήμου Σουλίου (χώρος ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σουλίου και ιστοσελίδα του Δήμου) και να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαευαγγέλου Ευάγγελος και Μπαλάσκα Φρειδερίκη, τηλέφωνο 2666360104 & 2666024155).

In this article

Join the Conversation