Οι 14 προσλήψεις για τα οχτάμηνα του Δήμου Σουλίου. Οι θέσεις, οι αιτήσεις τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες

Την προκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών, έδωσε στην δημοσιότητα ο δήμος Σουλίου. Οι...

Την προκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών, έδωσε στην δημοσιότητα ο δήμος Σουλίου. Οι θέσεις είναι:

1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (διαμορφωτή γαιών-γκρέιντερ)
2 θεσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας -JCB)
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου)
7 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδοί  απορριμματοφόρου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μεσα σε 10 ημέρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο  Σουλίου,  Τ.Κ.  46200  Παραμυθιά  Θεσπρωτίας,  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  υπόψιν  κ.κ.  Παπαευαγγέλου  Ευάγγελου-Μπαλάσκα  Φρειδερίκης (τηλ.  επικοινωνίας:  2666360100-2666360104)

Κατεβάστε την Ανακοίνωση από εδώ
Το παράρτημα από εδώ
Και την αίτηση από εδώ

In this article

Join the Conversation