Διαγωνισμός 216.834€ για προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου» για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα,...

H προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1%, του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά.
Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132.
In this article

Join the Conversation