4.428.000 € για τον νέο εργολάβο λειτουργίας του ΧΥΤΑ για τα επομενα 4 χρονια

Ανοιχτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουνάρι), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%...

Ανοιχτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουνάρι), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, προκηρύχθηκε απο τον ΦΟΔΣΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 4.428.000,00€.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

H δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Συνδέσμου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2016-2020, στους οποίους θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ:20.6162.001 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν.4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 72.000,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριμμάτων, εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης (160.000 τόνοι απορριμμάτων για τέσσερα έτη και 40.000 τόνοι απορριμμάτων το δικαίωμα προαίρεσης). Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!