Oι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στην Παραμυθιά

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι τιμές ζώνης (Τ.Ζ.), για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στην Παραμυθιά. Αφορά τιμές ζώνης όπου δεν ισχύει το σύστημα...

 


Για τα κτίσματα των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ5,Κ6,Κ7,Κ8,Κ9 και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, να εφαρμοστούν οι κάτωθι ενιαίες τιμές εκκίνησης
ελάχιστου κόστους, οι οποίες ισχύουν για όλες τις περιοχές της χώρας:
α) Σταθμοί αυτοκινήτων, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια 360 €/μ2
β) Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια – αποθήκες 200 €/μ2
γ) Ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα 850 €/μ2
δ) Εκπαιδευτήρια 570 €/μ2
ε) Αθλητικές εγκαταστάσεις 570€/μ2
στ)Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες 720 €/μ2
Επίσης για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το ΤΑΠ θα εισπράττεται μέσω βεβαιωτικών καταλόγων απ’ ευθείας από το Δήμο, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης μέσω της ΔΕΗ.
2.-Ορίζει την τιμή ζώνης οικοπέδου, τον συντελεστή οικοπέδου ΣΟ και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου ΣΑΟ για τον ενιαίο Δήμο Σουλίου στις περιοχές που είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, ως εξής:

Θα επιβληθεί ΤΑΠ στις περιοχές του Δήμου, όπου δεν έχει εφαρμοστεί ΤΑΠ, αφού παραληφθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 δηλώσεις ιδιοκτητών.
-Ο συντελεστής του ΤΑΠ, o οποίος ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰), όπως έχει καθοριστεί, με την 250/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εξακολουθεί να ισχύει ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
Ο Δήμος μας θα προβεί άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα επισημαίνεται η υποχρεωτικότητα της καταβολής του τέλους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2130/1993, για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην ανακοίνωση αυτή θα ορισθεί για τους ιδιοκτήτες προθεσμία για την υποβολή δήλωσης της ακίνητης περιουσίας 2-3 μηνών και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, διπλάσιο του οφειλομένου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, παρ.12.
Επομένως, ενώτο τέλος είναι μικρό, της τάξης των 15-20 €, ετησίως, για ένα κτίσμα 120τ.μ, (επειδή ο συντελεστής είναι 0,25 τοις χιλίοις), το πρόστιμο είναι υψηλό, (επειδή είναι 200%).
Είναι επίσης πολύ σημαντικό, να δηλωθεί η σωστή ζώνη στην οποία βρίσκεται το κάθε ακίνητο. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ο Δήμος υποχρεούται να αναζητήσει τη ζώνη, με όποια αρχεία δεδομένων-πληροφορίας διαθέτει.
Όταν για ένα ακίνητο υπάρχουν συνιδιοκτήτες, υπόχρεοι για την πληρωμή του τέλους είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μια δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται χωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής ( π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου ισόγειο και πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις).
Με την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συνταχθεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου.Με το άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4262/2014, αυτή η υποχρέωση καταργήθηκε.
Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.” και συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31, επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας. Η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται μέσω της συνείσπραξης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου.
Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία συλλογής των δηλώσεων ΤΑΠ θα γίνεται ως εξής:
Ο Δήμος Σουλίου, θα καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του, να προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου ώστε να συμπληρώσουν σωστά και έγκαιρα τις δηλώσεις του ΤΑΠ με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του.Για την υποβολή ορθής δήλωσης, είναι απαραίτητα τα εξής:
1. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας.
3. Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ.
4. Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει.
6. Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν.
7. Εξουσιοδότηση ( είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει.
Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου.
Στην ανακοίνωση επίσης θα διευκρινίζεται ότι:
Απαλλάσσονται του ΤΑΠ ( πρέπει όμως να γίνει δήλωση σε κάθε περίπτωση) :
1. Τα νόμιμα κτίσματα οικοδομής που αναγείρονται για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, με ή χωρίς εργοταξιακό ρεύμα. Δεν απαλλάσσεται το οικόπεδο, κατά την περίοδο αυτή. ( άρθρο 24, παρ. . 7 Ν 2130/1993).
2. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.
3. Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποφέρουν εισόδημα ( άρθρο 24 παρ.7Ν.2130/ 1993).
4. Οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων ( άρθρο 24,παρ.7 Ν 2130/1993, άρθρο 4 παρ 2, Ν 2503/1997).
5. Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για τις οικιακές ανάγκες του υπόχρεου ( άρθρο 24,παρ 7 Ν .2130/93, άρθρο 11 παρ.7 Ν.2503/97).
6. Οι ιεροί ναοί.
Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ. Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

In this article

Join the Conversation