Καθορισμός δικαιώματος βοσκής στο Δήμο Σουλίου για το 2016

Καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, το δικαίωμα βοσκής από 1-1-2016 και εφεξής ενιαία για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σουλίου, ως εξής:1.-Ορίζει ότι κάθε...

5.-Η αυθαίρετη βόσκηση διαπιστώνεται από όργανα του Δήμου ( άρθρο 1 παραγ. 4 Ν. 1080/80).

6.-Ο ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής, διπλάσιο αυτού που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Σε καμία περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά του δημότη που έχει συνάψει εταιρική σχέση. Γενικά η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του Δημάρχου ( άρθρο 5 παραγ. 3 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

7.-Αν κάποιος κτηνοτρόφος αντιμετωπίσει πρόβλημα αναλογούντων στρεμμάτων για την εξασφάλιση των επιδοτήσεων του, το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε τροποποίηση της παρούσας και θα παραχωρήσει ανάλογο αριθμό στρεμμάτων από το περίσσευμα των δημοτικών βοσκοτόπων.

8.- Αν για κάποιον διαπιστωθεί ότι αυθαίρετα βόσκει σε ξένη Τοπική Κοινότητα ( πέρας τωνβοσκησίμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας που ανήκει), θα βεβαιώνεται σε αυτόν αυθαίρετη βοσκή και θα επιβάλλεται σε βάρος του οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

9 .- Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Κωσταρά Σταύρο , το Δημοτικό υπάλληλο, κ. Σπύρου Θωμά και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο της κάθε Τοπικής Κοινότητας, οι οποίοι θα μεταβαίνουν επί τόπου στις δημοτικές βοσκές και θα ενεργήσουν καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων και θα υποβάλλουν σχετική έκθεση της Επιτροπής.

Εάν από την έκθεση διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους δημότες ή άλλη παράβαση Νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει συμπληρωματικό βεβαιωτικό κατάλογο

Καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, το δικαίωμα βοσκής από 1-1-2016 και εφεξής ενιαία για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σουλίου, ως εξής:


1.-Ορίζει ότι κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών βοσκησίμων τόπων:

Δωρεάν τέσσερα ( 4 ) μεγάλα και δέκα ( 10) μικρά ζώ. Για θηλαζόμενα μικρά ζώα μέχρι 3 μηνών και μεγάλα ζώα μέχρι 6 μηνών δεν θα καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής. Καθορίζει ετήσιο δικαίωμα βοσκής στους δημότες που κατέχουν από 11 & άνω μικρά ζώα, 0,21 ευρώ ανά κεφαλή ετησίως και στους δημότες που κατέχουν από 5 & άνω μεγάλα ζώα, 0,35 ευρώ ανά κεφαλή ετησίως.

2.-Η εγκατάσταση του κτηνοτρόφου στις βοσκές ενεργείται με άδεια του Δημάρχου στηνοποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, η θέση όπου θα εγκατασταθεί το ποίμνιο και ο αριθμός των ζώων ( άρθρο 7 παραγ. 3 Β.Δ/τος 24/9-20/58.

3.-Aπαγορεύει αυστηρά τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στους δημοτικούς βοσκοτόπους σε δημότες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Σουλίου από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

4.-Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης που βόσκει αυθαίρετα το ποίμνιό του υποχρεούται να καταβάλλει δικαίωμα, διπλάσιο αυτού που έχει καθοριστεί ( άρθρο 32 παρ. 1 Ν.Δ. 4260/62)

5.-Η αυθαίρετη βόσκηση διαπιστώνεται από όργανα του Δήμου ( άρθρο 1 παραγ. 4 Ν. 1080/80).

6.-Ο ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής, διπλάσιο αυτού που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Σε καμία περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά του δημότη που έχει συνάψει εταιρική σχέση. Γενικά η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του Δημάρχου ( άρθρο 5 παραγ. 3 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

7.-Αν κάποιος κτηνοτρόφος αντιμετωπίσει πρόβλημα αναλογούντων στρεμμάτων για την εξασφάλιση των επιδοτήσεων του, το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε τροποποίηση της παρούσας και θα παραχωρήσει ανάλογο αριθμό στρεμμάτων από το περίσσευμα των δημοτικών βοσκοτόπων.

8.- Αν για κάποιον διαπιστωθεί ότι αυθαίρετα βόσκει σε ξένη Τοπική Κοινότητα ( πέρας τωνβοσκησίμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας που ανήκει), θα βεβαιώνεται σε αυτόν αυθαίρετη βοσκή και θα επιβάλλεται σε βάρος του οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

9 .- Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Κωσταρά Σταύρο , το Δημοτικό υπάλληλο, κ. Σπύρου Θωμά και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο της κάθε Τοπικής Κοινότητας, οι οποίοι θα μεταβαίνουν επί τόπου στις δημοτικές βοσκές και θα ενεργήσουν καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων και θα υποβάλλουν σχετική έκθεση της Επιτροπής.

Εάν από την έκθεση διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους δημότες ή άλλη παράβαση Νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει συμπληρωματικό βεβαιωτικό κατάλογο

In this article

Join the Conversation