Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για το αποχετευτικο Παραμυθιάς

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες της, ότι υπογράφηκε σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2015, η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο...


ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 8 η  του μηνός ∆εκεμβρίου  ημέρα Τρίτη του έτους 2015 κ αι ώρα 11 η  στα  γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1  μεταξύ:
α) της  Περιφέρειας  Ηπείρου   με  ΑΦΜ:  997908822,  η  οποία  εκπροσωπείται    νόμιμα  από  τον Περιφερειάρχη Ηπείρου  κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη , και   
β) της  εταιρείας  «ΕΡΓΟΡΟΗ  Α.Τ.Ε.». με  ΑΦΜ:  099361574  Αναδόχου  εκτελέσεως  του υποέργου  1    «Αποχέτευση  Εσωτερικού  ∆ικτύου  Ακαθάρτων  και  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Ακαθάρτων  του  ∆.∆.  Παραμυθιάς  και  Καρυωτίου  του  ∆. Σουλίου»  της  πράξης  (349378) «Αποχέτευση  Εσωτερικού  ∆ικτύου  Ακαθάρτων  και  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Ακαθάρτων του ∆.∆. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του ∆. Σουλίου», η οποία σύμφωνα με το 25-11-2015 Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κο. Γεώργιο ∆ιόχνο .

Συμφωνήθηκαν  και έγιναν αποδεκτά  τα πιο κάτω:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α)του  Ν.3669/08  (φεκ116/18-6-08)  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  Νομοθεσίας  κατασκευής δημοσίων έργων  
β)Του  Ν.  3852/2010(Φ.Ε.Κ.87  Α  )  «Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
γ)Το  Π.∆.140/27-12-2010  «Οργανισμός  Περιφέρειας  Ηπείρου»  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
δ)  Την  αριθ.  2/3-1-2011  απόφαση  Περιφέρειας  Ηπείρου  «Ορισμός  Γενικών  ∆ιευθυντών  και Προϊσταμένων ∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
ε)Την  αριθ.  3/3-1-2011  απόφαση  Περιφέρειας  Ηπείρου «Ορισμός  Προϊσταμένων  Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».  
στ) Την υπ’ αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».

και λαμβάνοντας υπόψη:
1.     Την  αριθμ.  11/463/03-04-2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, το οποίο είναι ενταγμένο 2
στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΣΠΑ 2007-2013, με Κωδικό  Ενάριθμου  Έργου  2011ΣΕ07580187,  με  τους  όρους  όπως  αυτοί  συντάχθηκαν  από  την αρμόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του  έργου,  από  την    ∆/νση  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ηπείρου,  καθώς  και  βάσει  του  αρ. πρωτ.  111685/19-11-2013  εγγράφου  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  του  ΕΠΠΕΡΑΑ,  με  το οποίο διατυπώθηκε τη σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου.
2.Την  αριθμ.  18/745/10-06-2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού του έργου του θέματος.  
3.Το από 26-06-2014 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας  για  την  κατασκευή  του  έργου  του  θέματος,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  Επιτροπή ∆ιαγωνισμού  ανακηρύσσει  προσωρινό  μειοδότη  την  εταιρεία  «ΕΡΓΟΡΟΗ  Α.Τ.Ε.»  με  προσφορά 3.899.390,45  €  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  και  έκπτωση  σαράντα  οκτώ  και  ενενήντα  εννέα  τοις  εκατό (48,99 %).
4.Την  από  30-06-2014  ένσταση  της  συμμετέχουσας  στον  διαγωνισμό  του  θέματος,  εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, με συνημμένα τα σχετικά παράβολα του ∆ημοσίου, με την οποία, για τους λόγους αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, κατά το μέρος που  έκανε  αποδεκτές  τις  προσφορές  των  τεσσάρων  πρώτων  κατά  σειρά  μειοδοσίας διαγωνιζομένων,  ήτοι  των:  α)  ΕΡΓΟΡΡΟΗ  Α.Τ.Ε.  β)  Κ/Ξ  ΝΙΟΒΗ  Α.Τ.Ε.  –  ΕΞΕΛΙΞΗ  Α.Ε.  – ΑΜΦΙΕΡΙΣΤΟΣ Ε.Ε. γ) Κ/Ξ ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. και δ)  ∆ΙΟΛΚΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε.  και  να  ανακηρυχθεί  η  ενιστάμενη  εταιρεία,  ως μοναδική προσωρινή μειοδότρια του έργου.
5.Την από 11-07-2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, επί της ανωτέρω ένστασης με  την  οποία,  για  τους  λόγους  που  αναλυτικά  αναφέρονται  σ’  αυτή,  η  Επιτροπή  εισηγείται  να απορριφθεί  η  ένσταση  της  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Α.Τ.Ε.  ως  αβάσιμη  ,  να  εγκριθεί  το  πρακτικό  του διαγωνισμού και να  αναδειχθεί η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. προσωρινή μειοδότρια. με ποσό προσφοράς 3.899.390,45 χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης (48,99 %).
6.Την  αρ.  23/1016/30-07-2014    απόφαση  της  οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Ηπείρου  η οποία:  Α)  Εξετάζει  την  εμπροθέσμως  υποβληθείσα,  από  01-07-2014,  ένσταση  της  εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕ»,  κατά  του  από  26-062014  Πρακτικού της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισμού  της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  και  εγκατάσταση  επεξεργασίας  ακαθάρτων  του ∆.∆. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του ∆ήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 9.403.350,00 και Την απορρίπτει ως αβάσιμη, Β) Εγκρίνει το από 26-06-201
4 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας   Ηπείρου   «Αποχέτευση   εσωτερικού   δικτύου ακαθάρτων   και   εγκατάσταση επεξεργασίας  ακαθάρτων  του  ∆.∆.  Παραμυθιάς  και  Καρυωτίου  του  ∆ήμου  Σουλίου», προϋπολογισμού  €  9.403.350,00  με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ,  κατά  την  οποία,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  Ν.  3669/08  Κ∆Ε,  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  «ΕΡΓΟΡΟΗ  Α.Τ.Ε.»  με ποσοστό έκπτωσης (48,99 %) και ποσό προσφοράς € 3.899.390,45 χωρίς ΦΠΑ και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την  άρτια  και  έγκαιρη  κατασκευή  του  έργου  και  η  προσφορά  του  μειοδότη  48,99  %)  είναι συμφέρουσα.
7.Την  από  14-08-2014  Προδικαστική  Προσφυγή  (άρθρο  4  του  ν.  3886/2010)  της  εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Α.Τ.Ε.  κατά  της  αριθμ.  23/1016/30-07-2014  απόφασης  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
8.Το από 02-09-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Περιφέρειας Ηπείρου
9.Την  αρ.  29/1240/22-09-2014απόφαση  της  οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Ηπείρου Εξετάζει  την  εμπροθέσμως  υποβληθείσα,  από  14-08-201 της  εταιρείας  με  την  επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Α.Τ.Ε.»,  κατά  της  αριθμ.  23/1016/30-07-2014  απόφασης  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και την  απορρίπτει ως αβάσιμη.
10.Την  αριθμ.  14313/29-10-2015  σύμφωνη  γνώμη  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης    του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το σχέδιο της σύμβασης και την διαδικασία  ανάθεσης  του  υποέργου
1:  «Αποχέτευση  Εσωτερικού  ∆ικτύου  Ακαθάρτων  και Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Ακαθάρτων  του  ∆.∆.  Παραμυθιάς  και  Καρυωτίου  του  ∆.  Σουλίου» της πράξης (349378)  
11.Την   αριθμ.   πρωτ.   116447/13539/23-11-2015   (ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   24-11-2015) κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης,της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ριφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.
12.Τα  αριθμ.  35875,35876,1777,9901,27124/2015  Πιστοποιητικά  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών καθώς  και  το  αριθμ.  109279.155730/10-11-2015  Γενικό  Πιστοποιητικό  του  Εμπορικού  & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών τα οποία πιστοποιούν ότι η τεχνική εταιρεία « ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκδόθηκε  απόφαση  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ούτε  τελεί  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
13.Το  αριθμ.  169744/16-10-2015  έγγραφο  του  Τμήματος  Ποινικού  Μητρώου    της  Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Αθηνών  που  βεβαιώνει  ότι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  τεχνικής  εταιρείας « ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» κος Γεώργιος ∆ιόχνος έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει
1.Την  εκτέλεση  του  έργου  βάσει  των  όρων  και  τιμών  που  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη  τηςεγκεκριμένης  μελέτης  όπως  αυτές  διαμορφώνονται  με  την  προσφορά  της  τεχνικής  εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»  ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων  

2.Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  της  τεχνικής  εταιρείας  «  ΕΡΓΟΡΟΗ  Α.Τ.Ε.»,  ως  νόμιμος εκπρόσωπος  της  ανωτέρω  εργολαβίας  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  αυτής  ,δηλώνει  ότι αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  την  εργοληπτική  αυτή  σύμβαση  και  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  της εκτέλεσης  των  εργασιών  της  ανωτέρω  εργολαβίας  που  υπόκειται  στους  προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως   εργολαβικό   αντάλλαγμα   της   σύμβασης   αυτής   (αρχικό   συμβατικό   οικονομικό αντικείμενο)συμφωνείται  το  ποσό  των  3.899.390,45  € χωρίς  ΦΠΑ    που  προέκυψε  από  την προσφορά  του  δευτέρου  των  συμβαλλομένων  και  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  και  το  ποσό  για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:
Α) 2.943.796,30  € Εργασίες
Β) 529.883,33 € Γενικά έξοδα και Ο.Ε.
Γ)  312.631,17 € Απρόβλεπτες δαπάνες  
∆)  113.079,65 € Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ: 3.899.390,45 €
896.859,80  Φ.Π.Α.23%

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:   4.796.250,25

4.Αναφέρεται  ρητά  ότι  τόσον  ο  κύριος  του  έργου  όσον  και  ο  φορέας  κατασκευής  αυτού  δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν    αύξηση
του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 3.899.390,45 €χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ  προηγούμενης  έγκρισης  σύμφωνα  με  τη  νόμιμη  διαδικασία  (σύνταξη-  έγκριση    Α.Π.)  κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού. Τυχών γενομένη  υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.
5.H προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 08-12-2015 ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες (άρθρο  12  της  ∆ιακήρυξης)  και  λήγει  την  08-04-2017 ημερομηνία  πέρα  από  την  οποία  ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της  μελέτης,  Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  της  συνολικής προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
5 του  Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.
6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή  όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση  οποιασδήποτε  απαίτησης  του  Ελληνικού  ∆ημοσίου  από  τον  δεύτερο  των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία  μας  την  υπ’  αρ.  2850570074/27-11-2015  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της Τράπεζας  Πειραιώς  (κατάστημα  Πατησίων  2044)  για  ποσό  πεντακοσίων εξήντα  δύο  χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (562.148,05 €), την υπ’ αριθμ. GRH124884/01-12-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Στουρνάρα 0104)  για  το  ποσό  επτακοσίων  σαράντα  δύο  χιλιάδων  τριακοσίων  τριάντα  ευρώ  και  δεκατριών λεπτών  (742.330,13  €)  και  την  υπ’  αριθμ.  GRH124887/01-12-2015  εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Στουρνάρα 0104) για το ποσό πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (569.348,65 €), συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ  και  ογδόντα  τριών  λεπτών  1.873.826,83  €  (ήτοι:  Βασική  371.165,06€  &  Πρόσθετη: 1.502.661, 77 € ).
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στην Αθήνα οδός Πατησίων 67 Τ.Κ. 10434,  τηλ.:  210  8238859  &  Φαξ:.210  8829575,  και  ορίζει  αντίκλητο  τον  κ.  Σπυρίδωνα Λώλο,κάτοικο Ιωαννίνων οδός Κουγκίου 9Α,Τ.Κ. 45221 τηλ.: 26510 33934 & Φαξ:. 210 8829575 ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα  και  νόμιμα  οι  διαταγές  και  τα  έγγραφα  της  ∆ιευθυνούσης  το  έργο  Υπηρεσίας  και  της Προϊσταμένης Αρχής.
8.H  σύμβαση  αυτή  συντάχθηκε  σε  πέντε  (5)  σειρές  (αντίγραφα)  και  αφού  αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους. ∆ύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.In this article

Join the Conversation