Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, προυπολογισμού 4.428.000 €

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας...

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% και συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης ανέρχεται σε 4.428.000,00 €.

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής απόψεως προσφοράς» σύµφωνα µε το Π.∆ 28/1980 και την παρ. 1α του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 60/2007 (άρθρο 51). Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα (4) έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 10η Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη ώρα 09:00 και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 17η Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

H δαπάνη χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του Συνδέσµου και θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των ετών 2016-2020, στους οποίους θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ:20.6162.001 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!