Ερώτηση Γιόγιακα για την ρύθμιση δανείων απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Νέα ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτσι ώστε να απεγκλωβιστούν χιλιάδες δανειολήπτες από τους δυσμενείς όρους εξυπηρέτησής τους, ζητά ο...

Νέα ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτσι ώστε να απεγκλωβιστούν χιλιάδες δανειολήπτες από τους δυσμενείς όρους εξυπηρέτησής τους, ζητά ο Βασίλης Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Μετά το 2006 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) προέβη στην τιτλοποίηση στεγαστικών δάνειων τα οποία ανέρχονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ταμείου, σε 22.600 και αντιστοιχούν στο 13,7% των ενεργών δανείων του στεγαστικού τομέα και σε άληκτο κεφάλαιο ύψους περίπου 577 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω δάνεια έχουν εκχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία ειδικού σκοπού (fund) και δεν υπάγονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, εξαιρουμένων ελάχιστων περιπτώσεων (περίπου 200 ετησίως) που κρίνεται ότι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης στη βάση οικογενειακών, οικονομικών και άλλων κριτηρίων ενώ στις περιπτώσεις αυτές το κόστος της ρύθμισης επιβαρύνει το ΤΠκΔ.

Στα υπόλοιπα – εκτός τιτλοποιημένων – στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο δόθηκε κατά καιρούς, μετά τις περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, η δυνατότητα ρύθμισής τους, είτε με 2ετή αναστολή της καταβολής των δόσεων, είτε με καταβολή του 50% της μηνιαίας δόσης για 5 χρόνια, είτε με καταβολή μηνιαίας δόσης ίσης με το 30% των μηνιαίων αποδοχών, είτε με επέκταση της περιόδου αποπληρωμής τους. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνέβαλαν ωστόσο στη βιώσιμη εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων. Για παράδειγμα, απαιτείται από τους δανειολήπτες να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των μειωμένων δόσεων που κατέβαλαν επί μια 5ετία ή, σε περίπτωση επιμήκυνσης του  χρόνου αποπληρωμής, το κεφάλαιο του δανείου μετά τη λήξη της ρύθμισης τείνει να υπερβεί ενίοτε το προ ρύθμισης κεφάλαιο. Σημειώνεται δε ότι το επιτόκιο εξυπηρέτησης των δανείων αυτών κυμαίνεται σε επίπεδο αρκετά υψηλότερα από το τρέχον της αγοράς ενώ η τρέχουσα αποτίμηση των ακινήτων τα οποία υποθηκεύτηκαν για τη χορήγηση των εν λόγω δανείων είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη κατά την περίοδο σύναψης των δανείων.

Τους επομένους μήνες αναμένεται να αυξηθούν οι λήξεις ρυθμίσεων δανείων με χρονικό όριο έως και 5 χρόνια και ως εκ τούτου το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων αυτών θα επανέλθει σε επίπεδα δυσανάλογα σε σχέση με τις αποδοχές των δανειοληπτών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός: Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την εκ νέου ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από το ΤΠκΔ, με όρους που να καθιστούν βιώσιμη την εξυπηρέτησή τους από τους δανειολήπτες.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!