2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου,...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο του υποέργου «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» της, ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» ως έργου υποψήφιου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία – Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων & Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας

1ΠΕ Αρχιτέκτων με εξειδίκευση στην αναστήλωση-αποκατάσταση αρχαίων μνημείων- Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων & Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου 68, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα, υπόψη κ.κ. Βασιλικής Λάμπρου και Γεωργίας Βασιλείου (τηλ.: 26650 29177/8).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-02-2016 έως και 12-02-2016.

In this article

Join the Conversation