Βασ. Γιόγιακας: Ερώτηση στην Βουλή για την τιμολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ

Τον κίνδυνο χιλιάδες ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μην έχουν πρόσβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις εφ' όσον δεν μπορούν να τις καλύψουν εξ ολοκλήρου με δική τους δαπάνη, λόγω της...

Σύμφωνα με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του ιατρικού κλάδου, η μεσοσταθμική μείωση της αποζημίωσης των ιδιωτών παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλούς εκτέλεσης πολλών εργαστηριακών εξετάσεων, διακυβεύοντας έτσι την ποιότητα των διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας. Η ανελαστικότητα του κόστους διεξαγωγής άρτιων εργαστηριών εξετάσεων καθορίζεται κυρίως από τη σημαντική η αύξηση του λειτουργικού κόστους των ιδιωτικών εργαστηρίων – παράλληλα με τη διατήρηση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων στο ίδιο επίπεδο τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες – και από τη συρρίκνωση των εσόδων των εργαστηρίων λόγω της επιβολής των μηχανισμών clawback» και rebate, της παρακράτησης ποσοστού 10% αλλά και της μη καταβολής αποζημίωσης για όλους τους μήνες ανά έτος.

Ο περαιτέρω εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την εργαστηριακή κάλυψη, δίχως αυτός να αποβεί εις βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν τέλει των ασφαλισμένων, θεωρείται εφικτός μέσω της πλήρους εφαρμογής των συνταγογραφικών αριθμητικών ορίων και του ελέγχου της προκλητής ζήτησης γενικότερα. Η μονομερής απόφαση της ανακοστολόγησης εργαστηριακών εξετάσεων οδηγεί τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς ανά τη χώρα σε επ’ αόριστον επίσχεση αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποτέλεσμα οι εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του Οργανισμού είτε να πρέπει να καλύψουν ιδίοις εξόδοις τη διενέργεια σειράς εργαστηριακών εξετάσεων σε ιδιώτες, είτε να μην έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Εάν προτίθεται να αποσύρει την απόφαση (Υ.Α.Γ3γ/οικ.98494/2015 ΦΕΚ Β΄ 2816) για τη μείωση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων,
– Εάν και πότε προτίθεται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια αναγραφής εξετάσεων ανά κατηγορία ιατρικής πράξης και ανά ειδικότητα από την ΗΔΙΚΑ (ΦΕΚ 2243 Β 18-08-2014 και 35 Β 14-01-2015).
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!