Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός 22.000 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας...

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.174,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ. Καραμανλή, στην αίθουσα Δ.Σ.), την 2η Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη.

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την 9η Μαρτίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Μαζί με την προσφορά, εκτός από τα απαιτούμενα που ορίζει η διακήρυξη δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης κάθε ομάδας της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 09:00’ έως και 14:30’, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σουλίου.

Aρμόδιος υπάλληλος κ. Μαραζόπουλος Αθ., Διεύθυνση Κ. Καραμανλή, 46200 Παραμυθιά, τηλ. επικ. 2666360132.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έντυπα απo εδώ

In this article

Join the Conversation