Στον Δήμο για δήλωση ακινήτων, με σκοπό τον προσδιορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας

Με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή, καλεί όλους τους δημότες να υποβάλουν, μέχρι 31 Ιουλίου 2016, δήλωση ακινήτων, ώστε να προσδιοριστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας τους. Η υποβολή...

Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Δήμο μας. Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα ή μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο (όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση), το οποίο αφορά το έντυπο δήλωσης που έστειλε η ΔΕΗ σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της. Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μία δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής (π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις).

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων που χορηγείται δωρεάν και μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο Εσόδων του Δήμου μας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 παραγρ. 12.

Εάν δεν καταβληθεί η οφειλή του ΤΑΠ δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας ή η μεταβίβαση του ακινήτου και γίνεται διακοπή της παροχής ρεύματος.

Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό, να δηλωθεί η σωστή ζώνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ο Δήμος υποχρεούται να αναζητήσει τη ζώνη, με όποια αρχεία δεδομένων-πληροφορίας διαθέτει.

Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. β) Στους Ναούς, στις lερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα. γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών Θρησκευτικής φύσεως. δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα. ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή Θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/11939 (ΦΕΚ 455 Α’) “Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή Θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας. στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών τους σκοπών. ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους: α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας. Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα πoυ αυτός Θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί. β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί: – Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία). – Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. – Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων. δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου. (παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 2503/97,ΦΕΚ-107 Α’). Για όλα τα ανωτέρω πρέπει να γίνει δήλωση σε κάθε περίπτωση.

Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ (ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.). Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου.

Η έως τώρα εφαρμογή του ΤΑΠ αλλά και του τέλους καθαριότητας έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα: Πληρωμή ειδικού τέλους, σε περίπτωση οφειλής, από ενοικιαστή που έχει φύγει. Πρόκειται για ενοικιαστές οι οποίοι αποχώρησαν και έχουν αφήσει απλήρωτους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ιδιοκτήτες θέλουν να πληρώσουν μόνο το τέλος αλλά όχι και την οφειλή ρεύματος. Η ΔΕΗ δεν μπορεί εκ του νόμου να το επιτρέψει αυτό και συνεπώς θα πρέπει το ποσό όλο να πάει στη ΔΟΥ και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης να πληρώσει εκεί μόνο το ειδικό τέλος. Η ΔΕΗ θα αναζητήσει τον ενοικιαστή που έχει αφήσει χρέος. Αν στο μεταξύ βρεθεί νέος ενοικιαστής, τότε η ΔΕΗ δεν μπορεί να του χορηγήσει ρεύμα, καθώς υπάρχει εκκρεμότητα με την οφειλή. Λανθασμένες αντικειμενικές τιμές ζώνης. Λανθασμένοι συντελεστές παλαιότητας. Λανθασμένες χρεώσεις βάσει “πλασματικών” τετραγωνικών, που προκύπτουν από ειδικές κατά Δήμο αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Διπλάσια πλασματικά τετραγωνικά στα εκτός σχεδίου κτήρια. Σύμφωνα με νομοθεσία, στα εκτός σχεδίου ο ΤΑΠ υπολογίζεται για διπλάσια τετραγωνικά σε σχέση με την επιφάνεια του κτηρίου. Έτσι και το ειδικό τέλος είναι διπλάσιο. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να εξαιρεθεί το ειδικό τέλος από το νόμο αυτό. Επιβολή ειδικού τέλους σε ακάλυπτους χώρους που χρεώνονται με το ΤΑΠ στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Λανθασμένες χρεώσεις κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών με ΤΑΠ, και συνεπώς και με ειδικό τέλος, ενώ ρητά απαλλάσσονται από το νόμο και από τα δύο. Κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Δεν υπάρχει διαδικασία υπολογισμού και αφαίρεσης του εμβαδού των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων αυτών, όπως ρητά προβλέπει ο νόμος. Για να αντιμετωπιστούν και να αποφευχθούν όλα τα ανωτέρω καλούνται όλοι οι δημότες που πληρώνουν ΤΑΠ και τέλος καθαριότητας – φωτισμού να προσέλθουν στα κατά τόπους πρώην Δημοτικά Καταστήματα (Κοινότητας Σουλίου, Δήμου Αχέροντα και Δήμου Παραμυθιάς) να δηλώσουν τον ακριβή αριθμό των τετραγωνικών τους και το είδος των ακινήτων τους αφού ενδέχεται η υπάρχουσα κατάσταση να τους αδικεί. Συνεπώς απαιτείται και για αυτούς να προσέλθουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σωστή καταγραφή των ακινήτων τους.

Για την υποβολή ορθής δήλωσης είναι απαραίτητα τα εξής: α) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει. β) Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας. γ) Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ. δ)Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν. ε) Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει. στ) Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν. ζ) Εξουσιοδότηση (είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει. Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου.

Ο Δήμος, από την πλευρά του, θα διενεργεί έλεγχο όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων χώρων, χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όσων είναι καταγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, άσχετα αν ορισμένα ακίνητα, ή ορισμένοι χώροι αυτών πρόκειται να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ή του Τ.Α.Π. ή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο έλεγχος αυτός θα αφορά την έκταση (εμβαδόν τ.μ.), το είδος (στεγασμένος ή μη στεγασμένος χώρος) και την χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και θα ασκείται με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου ή όπως άλλως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ Επικοινωνίας: 26660360134. Fax: 2666360118 Γραφείο Εσόδων, αρμόδιος υπάλληλος Γρηγόριος Φωτίου

In this article

Join the Conversation