2 συνεδριάσεις την Τετάρτη για το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα θέματα

2 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Μαρτίου. Η πρώτη που θα αρχισει στις 16:00  θα έχει μοναδικο θέμα οπως προβλέπεται, την έγκριση...

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου για το οικ. Έτος 2016 με το ποσό των: 30.000,00 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί θεμάτων Κοιμητηρίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 15ο: Καταρχήν λήψη απόφασης για τη δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

ΘΕΜΑ 16ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Β) Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου:*ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣΔ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ*.

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ*

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*

ΘΕΜΑ 20ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ Τ.Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ*

ΘΕΜΑ 22ο : Α] έγκριση μελέτης του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ* Β] Διαδικασία επιλογής αναδόχου.

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης : *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ* με κωδικό ΟΠΣ 50000185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ –Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: * ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!