Δήμος Σουλίου: 41.000€ για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη...

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών).

Το συνολικό ποσό της προμήθειας είναι 40.939,32 € (με Φ.Π.Α.).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι την 11/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ. Καραμανλή 179-46200 Παραμυθιά) του Δήμου Σουλίου. ,

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 11/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού 818,79 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών (αριθμ. 2/2016 μελέτη) όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ. 2666360132 fax: 2666029122 αρμόδιος υπάλληλος Μαραζόπουλος Αθ.) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr (Προκηρύξεις-Διακηρύξεις)

Απο τον
Δήμο Σουλίου

In this article

Join the Conversation