Δάνειο 665.000 ευρώ για τις συνδέσεις της αποχέτευσης Παραμυθιάς

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες με σκοπό την σύναψη δάνειου ύψους 665.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η...

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες με σκοπό την σύναψη δάνειου ύψους 665.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η Λαϊκή Συμπλήρωση), στην τελευταία συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Η κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα γίνει με επόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την απόφαση: “Για να ολοκληρωθεί το παραπάνω έργο και να τεθεί σε λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί και το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ>> , για το οποίο συντάχθηκε η αριθ.69/2015 μελέτη από τον ιδιώτη μελετητή κ. Φ. Ιωσηφίδη και η οποία παραλήφθηκε με την αριθ.259/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ( αριθ.3620/81256/14-1-2016 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ), συνολικού προϋπολογισμού 665.000,00 €. Το έργο αυτό δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα και θα πρέπει να εκτελεστεί με δαπάνες του Δήμου. Ο Δήμος δεν δύναται να καλύψει την παραπάνω δαπάνη από ίδιους πόρους και θα πρέπει να προβεί στην σύναψη δανείου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα”

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μαρέτας Αριστείδης, ο οποίος είπε: όταν εκτελείται ένα έργο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και χρηματοδοτούμενο. Αναρωτιέμαι συνέχισε για τον τρόπο που υπολογίζεται η δαπάνη σύνδεσης και εάν έχει συνταχθεί σχετική μελέτη γι΄ αυτό. Ο Δήμος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα συνεχώς αυξανόμενα έξοδα και πολύ περισσότερο οι πολίτες, γιατί σε αυτούς μετακυλά το κόστος και η σχετική δαπάνη, οι οποίοι και αυτοί έχουν εξαντληθεί από τα επιβαλλόμενα τέλη και τους συνεχείς φόρους. Θεωρώ ότι πρόκειται για καταλήστευση του δημότη και δεν θα δώσω την συγκατάθεσή μου.

In this article

Join the Conversation